1. Az adatkezelési szabályzat célja, irányadó jogszabályok.

A WFC Kft székhely: 1225 Budapest Virágoskert utca 28.. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A WFC Kft. (székhely: 1225 Budapest, Virágoskert utca 28. cégjegyzékszám:01-09-187862 adószám: 24890616-2-43. a továbbiakban a társaság minden regisztrált felhasználó személyes adatait, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően és bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016.április 27.) rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), 2013.évi V. törvény (Ptk.), 2000.évi  C. törvény (számviteli tv.), 2017.évi LIII.törvény (Pmt.), 2013.évi CCXXXVII. törvény (Hpt.).

 

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzet bármely műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, korlátozása, törlése, megsemmisítése.

Adatkezelők: azok a személyek, akik az adatkezelés céljait, eszközeit meghatározzák.

Személyes adat: bármilyen adat, vagy információ, amely alapján egy természetes

személy – közvetett, vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely személyes adatot kezel. Jelen szabályzatban Adatfeldolgozók lehetnek külső szolgáltatók.

Külső szolgáltató: az adatkezelők, vagy a Weboldalak üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatások biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

 

3. Az Adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresi Társaságunkat, az alább felsorolt elérhetőségein

léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Adatkezelő: WFC Kft.

Székhely: 1225 Budapest, Virágoskert utca 28.

Telefonszám: +3630 2215721

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi felelős: Móri István

Beosztása: ügyvezető

 

 

4. Adatfeldolgozók

A WFC Kft. tevékenysége ellátásához adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az Adatkezelők ellenőrzik Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatkezelő által igénybe vehető Adatfeldolgozók:

  • Fodor Ildikó – könyvelő
  • Az ÁSZF-ben meghatározott szállítmányozó cég: Express One Kft és Magyar Posta Zrt.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

- név

- lakcím

- telefonszám

- email cím

 

6. Technikai adatok

A WFC Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során  alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

– hitelesség és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

– változatlansága igazolható (adatintegritás)

– jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

 

A WFC Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás,továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A WFC Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel

gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel

kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A WFC Kft. az adatkezelés során megőrzi:

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

7. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

- Általános adatkezelési irányelvek

A WFC Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a WFC Kft. részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.)

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.)

– 2013.évi V.törvény Polgári törvénykönyv (Ptk.)

– 2000.évi C.törvény számviteli törvény(számviteli tv.)

– 2017.évi LIII.törvény Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről (Pmt.)

– 2013.évi CCXXXVII törvény hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

 

Az adatkezelés folyamata

Az adatok forrása az Adatközlő, aki a személyes adatokat a regisztráció és/vagy vásárlás során, megadja. Adatközlő tudomásul veszi, hogy bármely elvégzett regisztrációval hozzájárul a regisztráció során megadott személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő részére történő továbbításához. Felhasználó a személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Adatközlő az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adatot kezeljen, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban az adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. A WFC Kft. fentiek alapján a következő célokkal kezeli a birtokába került személyes adatokat.

a vásárlással és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

a kezelt adatok köre: név, számlázási cím, összeg,vásárolt szolgáltatás darabszáma

az adatkezelés célja: a felhasználó által megvásárolni kívánt szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításhoz és megszüntetéshez, és a szerződésben meghatározott díjak számlázásához szükség van a felhasználó személyes adatainak kezelésére.

az adatkezelés jogalapja:az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának elérése idejéig, illetve számlák esetében a számla kiállításától számított 8 évig.

hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

a kezelt adatok köre: név, cím, email cím

az adatkezelés célja: a vásárló rendszeres időközönként értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról

az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

profilalkotás, felhasználói csoportok képzése és részükre célzott tartalom és/vagy hirdetés megjelenítése (Facebook, Instagram és Google remarketing)

a kezelt adatok köre: cookie-k, IP címek, vásárlási preferenciák

az adatkezelés célja: az adatkezelő a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat a felhasználókhoz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja, annak érdekében, hogy a felhasználó személyre szóló kedvezményekhez jusson.

az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

adatkezelés felhasználói ügyintézés és panaszkezelés céljából

a kezelt adatok köre: név,email cím,telefonszám,közölt panasz

az adatkezelés célja: a felhasználó által közölt panasz kezelés, a problémák megoldása

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó kötelezettség teljesítése

az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig

 

Az adatok forrása

A WFC Kft. Kijelenti, hogy mint adatkezelő, kizárólag a felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 

8. Adattovábbítás

Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a felhasználó egyértelműen- a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult vagy az adattovábbítási törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy

jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé. Az Adatkezelők az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

 

9. Az adatokhoz hozzáférők köre

A társaság csak olyan adatokat gyűjt a regisztráció során, amely a társaság működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a felhasználók adatait, amennyiben az a működéséhez, vagy a társasággal való szolgáltatás lebonyolításához szükséges üzleti, vagy promóciós célból. Más a társasággal üzleti közvetlen kapcsolatban nem álló felek részére, az adattovábbítás csak a felhasználó beleegyezését követően történhet.

Facebook Inc.: 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View , CA 94043, USA

 

10. A felhasználók jogai és érvényesítésük

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő elérhetőségein.

 

 

11. Tájékoztatáshoz való jog

A WFC Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a felhasználók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13-14 cikkben említett valamennyi információ és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

12. Az érintett hozzáféréshez való joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatot közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

13. Helyesbítés joga

A felhasználó kérheti a WFC Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

14. Törléshez való jog

A felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a WFC Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

– az felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

– a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték – a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása kertében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

15. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérésére a WFC Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését

– az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez,

– a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos

indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével, csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

16. Adathordozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

17. Tiltakozás joga

A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinekérvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

18. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatály, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

19. Visszavonás joga

A felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

20. Bírósághoz fordulás joga

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi Hatósági Eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefonszám: 06-1-391 1400

Fax: 06-1-391 1410

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A WFC Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Hatályos: 2018.05.25-től.